Organisatie Circulaire Maakindustrie

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie heeft afgelopen jaren veel werk verzet en bereikt door intensieve samenwerking tussen vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Op 1 juli 2022 zijn de vooralsnog laatste producties opgeleverd. Ministeries, Kabinet en Kamer zijn nu aan zet om te bepalen of en zo ja op welke wijze beleidsmatige en financiële ondersteuning kan worden geboden bij het vergroten van de grondstof onafhankelijkheid van Nederlandse maakindustrie.

 

In februari 2023 is het Nationale Programma Circulaire Economie 2023-2030 gelanceerd, waarvoor FME en Metaalunie in 2022 hun advies hebben aangeboden aan het Kabinet. Het programma bevat maatregelen om de transitie (overgang) naar een circulaire economie te versnellen. Maakindustrie is hierin een van de prioritaire productketens, met specifieke aandacht voor de productgroepen Capital equipment, Circulaire windparken, Circulaire zon-PV-systemen en Circulaire klimaatinstallaties. Ga naar Achtergrond als je meer wilt weten over de ontwikkeling van circulair beleid voor de maakindustrie.

 

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met :

  • Gerard Wyfker, beleidssecretaris Koninklijke Metaalunie via wyfker@metaalunie.nl
  • Robert van Beek, beleidssecretaris FME via robert.van.beek@fme.nl

 

Organisatie 2019 – juni 2022

In het organogram hieronder is te zien hoe het UPCM was georganiseerd tot 1 juli 2022. Daaronder is meer informatie te vinden over de samenstelling, taken en werkzaamheden per team. Wil je meer weten over hoe het programma was opgezet en georganiseerd? Lees dan de Werkwijze UPCM.

 

 

Regieteam

Het Regieteam streeft ernaar richting en sturing te geven, randvoorwaarden te scheppen en eigenaarschap te bevorderen bij en met relevante partijen en netwerken van bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het Regieteam heeft daarnaast een spilfunctie in het omzetten van strategische doelen en algemene strategieën naar impactdoelen voor de andere teams en in het creëren van de (externe) randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering.

Vacature

Voorzitter RegieTeam

Ardi Dortmans

lid Regieteam, NowayCE

Henri de Groot

lid Regieteam, lid SER, VU Amsterdam

Joost Kuijper

lid Regieteam, Provincie Overijssel

Mathieu Sueters

lid Regieteam, Circular IT Group

Harald Tepper

lid Regieteam, Philips

Hans van der Weijde

lid Regieteam, Tata Steel

Matthéüs van de Pol

Programmaleider UPCM, Ministerie van EZK

Ondersteuningsteam

Het Ondersteuningsteam (OT) bestaat uit vertegenwoordigers van alle UPCM-teams en zorgt voor afstemming en samenwerking tussen de verschillende teams en activiteiten binnen het programma. Het team ontwikkelt de aanpak en werkwijze van het programma en rapporteert maandelijks over de voortgang en resultaten aan het Regieteam.

Matthéüs van de Pol

Programmaleider UPCM, Ministerie van EZK

Bart Jeroen Bierens

Trekker Team Realisatie

Diana de Graaf

Projectmanager Team Verbreding

John Heynen

Adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Rien van Leeuwen

Lid Ondersteuningsteam UPCM

Jeannette Levels

Trekker Team Kennisintegratie

Claartje Thijs

Trekker Team KIA-CM a.i.

Realisatie

Team Realisatie adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties voor een circulaire maakindustrie, van idee naar concreet project. Het team helpt bedrijven bij het formuleren van kansrijke projecten en het vinden van partners en wijst de weg naar financiering. Op sectorniveau laat het team studies uitvoeren naar kansen en uitdagingen voor circulaire innovaties en technologie. Waar nodig neemt het team het initiatief om sectorbrede of sectoroverschrijdende projecten op te zetten.

Bart Jeroen Bierens

Trekker Team Realisatie

Kennisintegratie

Team Kennisintegratie zorgt voor het ophalen, ontwikkelen, delen en toepassen van kennis over de circulaire transitie van de maakindustrie. Het team signaleert waar in de sector het meeste potentieel zit – voor CO2 reductie én toegevoegde waarde - en stelt vast welke thema’s sectorbreed moeten worden opgepakt. De kennis wordt ontwikkeld samen met kennisinstituten zoals TNO. Ook helpt het team ondernemers met het vinden van ketenpartners en ontwikkeling van projecten zoals de Circo track.

Jeannette Levels

Trekker Team Kennisintegratie

Verbreding

Team Verbreding ontsluit kennis en ontwikkelt netwerken om de circulaire transitie van de Nederlandse maakindustrie mogelijk te maken. Het biedt een platform om cases, projecten en documenten te delen, om inzicht te geven in de stand van zaken en voordelen van circulair ondernemen in de maakindustrie zodat partijen snel kunnen aanhaken. Het team gaat actief op zoek naar partijen voor wie de informatie van het UPCM interessant is en organiseert bijeenkomsten voor deze partijen.

Gerard Wyfker

Voorzitter team Verbreding/ Beleidssecretaris Metaalunie

Diana de Graaf

Projectmanager Team Verbreding

Jobert Winkel

Projectleider Grondstoffenscanner

Stéphanie Schuitemaker

Adviseur communicatie & community

Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Maakindustrie

Team Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Maakindustrie (KIA-CM) signaleert en inventariseert welke kennis en innovaties over 5-20 jaar nodig zijn om een circulaire maakindustrie te realiseren. Het team vertaalt dit naar onderzoeksvragen voor de vijf prioritaire thema’s van het UPCM: batterijen, elektronica, windparken, zon-PV en warmte-as-a-service. De vragen worden ingebracht bij programma’s en oproepen voor onderzoeksvoorstellen zodat wetenschappers ermee aan de slag gaan. Dit doen ze samen met kennisinstellingen, bedrijven en andere partijen. Het KIA-CM geeft een podium aan de onderzoeksresultaten om de implementatie te versnellen en nieuwe kennisvragen naar boven te halen.

Claartje Thijs

Trekker Team KIA-CM a.i.

Nederlands Strategisch Platform

Het Nederlands Strategisch Platform (NSP) is de internationale liaison van het Uitvoeringsprogramma, met nadruk op de relatie met de Europese Unie. Het team verbindt wat het UPCM wil in Nederland met wat er gebeurt in de EU en stuurt het EU beleid bij waar gewenst. Het team faciliteert Europese netwerken voor grote innovatie projecten, identificeert mogelijkheden voor EU funding, kaart wettelijke belemmeringen aan via achterbanconsultaties en identificeert internationale kwetsbaarheden en kansen voor circulaire economie en/of grondstoffen. NSP vertegenwoordigt Nederland in meerdere EU beleidswerkgroepen, onder andere de European Innovation Partnership on Raw Materials. Meer informatie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/kennisplein-grondstoffen/internationaal#

Matthéüs van de Pol

Programmaleider UPCM, Ministerie van EZK

John Heynen

Adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)