Project

Normering financiële waardebepaling

Sector: Maakindustrie, High Tech Equipment, Kapitaalgoederen, Apparaten, Machinebouw, ICT hardware,

Partners: Alba Concepts, Koninklijke Metaalunie, FME, Ministerie van EZK, UPCM, Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Locatie: Nederland

Normering financiële waardebepaling

Om circulaire transitie  in de maakindustrie en bouwsector aan te jagen is het van belang om de financiële restwaarde van kapitaalgoederen en andere (bouw)producten inzichtelijk te maken. Het monetariseren van circulaire beslissingen (gestandaardiseerd) is daarbij de aangewezen methode. Standaardisatie voorkomt wildgroei aan methoden en greenwashing.

 

De brancheorganisaties Metaalunie en FME hebben daarom in samenwerking met het ministerie van EZK de opdracht gegeven aan Alba Concepts voor dit project. Doel is het ontwikkelen van één door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode van de financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten. 

 

Betrouwbare informatie over de financiële restwaarde kan nagenoeg de gehele (bouw)kolom meer zekerheid bieden om businessmodellen circulair aan te passen, nieuwe service businessmodellen op te zetten tot en met andere posities in de kolom in te willen gaan nemen. 

 

Meer concreet ging het project aan de slag met:

  • Basisgrondslag voor de bepaling van de financiële restwaarde van (bouw)producten en -materialen, welke universeel ongeacht de toepassing kunnen worden gehanteerd.
  • Sectorspecifieke kengetallen voor financiële restwaarde eventueel verbijzonderd naar subsectoren of schaalniveaus.
  • Het onderzoeken van de werkelijke toepasbaarheid van de grondslagen in een eerste aan de bouwsector gerelateerde pilot gesplitst naar wel en niet aan de maakindustrie gerelateerde sub-sectoren.

Het eindresultaat van het project is een eindrapportage inclusief een rekenmodel/rekenregels met gevalideerde kengetallen. In het najaar van 2021 is het project gestart met afname van interviews bij een brede verscheidenheid aan partijen: producenten en recyclers in de keten van kapitaalgoederen, maar ook kennisinstellingen, banken, accountants etc.

Begin 2022 zijn de bevindingen uit de interviews gevalideerd door een enquête onder een brede groep respondenten. Op 6 juli 2022 werden de uitkomsten gepresenteerd tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie. In 2023 zijn meerdere bijeenkomsten georganiseeerd om de resultaten te delen en valideren. Eind 2023 is het eindrapport verschenen.