Project

Normering financiële waardebepaling

Sector: Maakindustrie, High Tech Equipment, Kapitaalgoederen, Apparaten, Machinebouw, ICT hardware,

Partners: Alba Concepts, Koninklijke Metaalunie, FME, Ministerie van EZK, UPCM, Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

Locatie: Nederland

Normering financiële waardebepaling

Om circulaire transitie  in de maakindustrie en bouwsector aan te jagen is het van belang om de financiële restwaarde van kapitaalgoederen en andere (bouw)producten inzichtelijk te maken. Het monetariseren van circulaire beslissingen (gestandaardiseerd) is daarbij de aangewezen methode. Standaardisatie voorkomt wildgroei aan methoden en greenwashing.

 

De brancheorganisaties Metaalunie en FME hebben daarom in samenwerking met het ministerie van EZK de opdracht gegeven aan Alba Concepts voor dit project. Doel is het ontwikkelen van één door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode van de financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten. 

 

Betrouwbare informatie over de financiële restwaarde kan nagenoeg de gehele (bouw)kolom meer zekerheid bieden om businessmodellen circulair aan te passen, nieuwe service businessmodellen op te zetten tot en met andere posities in de kolom in te willen gaan nemen. 

 

Meer concreet gaat het project aan de slag met:

  • Basisgrondslag voor de bepaling van de financiële restwaarde van (bouw)producten en -materialen, welke universeel ongeacht de toepassing kunnen worden gehanteerd.
  • Sectorspecifieke kengetallen voor financiële restwaarde eventueel verbijzonderd naar subsectoren of schaalniveaus.
  • Het onderzoeken van de werkelijke toepasbaarheid van de grondslagen in een eerste aan de bouwsector gerelateerde pilot gesplitst naar wel en niet aan de maakindustrie gerelateerde sub-sectoren.

Het eindresultaat van het project is een eindrapportage inclusief een rekenmodel/rekenregels met gevalideerde kengetallen. Het project is midden 2021 gestart en zal in 2022 worden afgerond. In het najaar van 2021 start het project met afname van interviews bij een brede verscheidenheid aan partijen: producenten en recyclers in de keten van kapitaalgoederen, maar ook kennisinstellingen, banken, accountants etc. Denk je een interessante bijdrage te kunnen leveren? Neem dan contact op met de projectleider (zie rechterkolom).

 

In het najaar van 2021 is gestart met de afname van interviews bij een brede groep aan partijen: producenten en recyclers in de keten van kapitaalgoederen, maar ook kennisinstellingen, banken, accountants et cetera. Momenteel valideren wij bevindingen uit de interviews door een enquête onder een brede groep respondenten. Doe mee, klik op deze link en vul voor 15 januari 2022 de enquête in!