Project

Naar een circulaire keten van klimaatinstallaties

Sector: Klimaatinstallaties, Elektrotechnische industrie, Elektrische apparatenindustrie, Reparatie en installatie van machines en apparaten

Partners: Copper8, Stichting Metaalektro Recycling (SMR), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), UPCM, Metaalunie

Locatie: Nederland

Naar een circulaire keten van klimaatinstallaties - Belemmeringen en kansen voor CV-ketels en LBK's

Klimaatinstallaties zijn uiteraard interessant in het kader van het energie- en klimaatbeleid, maar door de grondstoffenintensiteit en met name het metaalgebruik is het ook interessant om te kijken in welke mate circulaire strategieën kunnen bijdragen aan het verduurzamen van (de productie en het gebruik van) klimaatinstallaties.

 

Een aanvullende vraag in dit kader is de end-of-life fase waarvoor sectorbrede afspraken zijn gemaakt in de richtlijn voor Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA) die op Europees niveau is vastgelegd onder de WEEE Directive (2012/19/EU)4. De AEEA richtlijn is een vorm van Uitgebreide Producenten-verantwoordelijkheid (UPV) waarbij de producenten en importeurs van elektronisch en elektrisch apparatuur verantwoordelijk zijn voor de verantwoorde inzameling (en verwerking) van de betreffende producten na de gebruiksduur. De doelstelling hierbij is om 65% van het gewicht op verantwoorde wijze in te zamelen. Voor klimaatinstallaties wordt deze doelstelling echter bij lange na niet gehaald – slechts enkele percentages van de klimaatinstallaties wordt op dit moment conform de richtlijn geregistreerd en verwerkt.

 

De vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is hoe de keten van CV-ketels en Luchtbehandelingskasten (LBKs) meer circulair gemaakt kan worden. Hierbij is gekeken naar zowel naar circulaire strategieën aan de voorkant van de keten (bij producenten) als naar de end-of-life fase en de werking van de AEEA richtlijn. Voor de gehele keten worden aanbevelingen gedaan om de keten meer circulair te maken. Een van de belangrijke conclusies is dat gecertificeerde recycling (na afdanking) van essentieel belang is voor de producenten/fabrikanten om de wettelijke doelstellingen te kunnen halen.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Copper8 in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en in nauwe samenwerking met Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) en Stichting Metalektro Recycling (SMR).

 

Het project is eind 2022 afgerond. Het eindrapport is hier te downloaden.