Nederland circulair in 2050

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding en eten neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties samen om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050.

 

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 (2016) schetste het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een circulaire economie in 2050. In januari 2017 hebben 180 partijen het Grondstoffenakkoord ondertekend in Den Haag, zowel partijen uit de overheid als het bedrijfsleven. De Rijksoverheid heeft samen met ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord vijf transitieagenda’s opgesteld. Hierbij is gekozen voor vijf sectoren en ketens die belangrijk zijn voor onze economie en het milieu belasten. Een van deze vijf sectoren is de maakindustrie. In de Transitieagenda Maakindustrie staat hoe deze sector circulair kan worden in 2050 en welke acties daarvoor nodig zijn.

 

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (2019) vertaalt de vijf transitieagenda’s naar concrete acties en projecten voor de periode 2019 tot en met 2023.